Mogilniki

W ramach projektów sanitacyjnych firma Intereko Sp. z o.o. realizuje różne projekty, m.in. zajmuje się likwidacją nietypowych składowisk odpadów niebezpiecznych. Cześć prac sanitacyjnych obejmuje likwidację tzw. mogilników, w których w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia deponowane były przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po nich, często również środki weterynaryjne. W przeważającej mierze są to związki chemiczne i środki o I i II klasie toksyczności, groźne dla ludzi i środowiska. Większość z nich została usytuowana przypadkowo - w pobliżu ujęć wody pitnej, zabudowań, gruntów wodnych i leśnych. Badania wód gruntowych wokół mogilników niejednokrotnie wykazują migrację zdeponowanych w nich chemikaliów do gruntu i wód podziemnych.

Nasze prace polegają na wydobyciu, załadunku, przepakowaniu i transporcie odpadów powstałych przy likwidacji mogilników oraz na rekultywacji terenu.

Rekultywacja terenu

Rekultywacja terenu po likwidacji mogilnika polega na zasypaniu powstałych wykopów czystym gruntem. Następnie powierzchnię terenu obsiewa się trawą lub zazielenia zgodnie z warunkami terenowymi. Taki sposób rekultywacji zazwyczaj stosowany jest w przypadku, gdy nie doszło do trwałego skażenia środowiska przez mogilnik.

W przypadku stwierdzenia skażenia środowiska, niemożliwego do zlikwidowania przez usunięcie zanieczyszczonego gruntu, rekultywację terenu wykonuje się w sposób ustalony w decyzji właściwego organu ochrony środowiska, określającej zakres i warunki rekultywacji, zgodnie z art. 106 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Naszymi klientami w tym zakresie byli m.in.:

  • Hydrobudowa Polska S.A.
  • Nadleśnictwo Kaliska
  • Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
  • Urząd Gminy Rymań
  • Urząd Miejski w Kluczborku
  • Urząd Miasta Cieszyna