Odpady PCB

Odpady zawierające PCB zakwalifikowane są pod kodami:

  • 16 02 09* – Transformatory i kondensatory zawierające PCB
  • 13 03 01* – Oleje i ciecze stosowane jako elektroizalatory i nośniki ciepła zawierające PCB
  • 16 02 10* - Wyłączniki olejowe zaw. PCB.

Utylizacja kondensatorów z PCB - sposób postępowania

Kondensatory zawierające PCB przeładowane zostaną do specjalnych pojemników wannowych oznakowanych zgodnie z przepisami ADR. Bieguny kondensatorów połączone zostaną drutem miedzianym celem wyeliminowania ewentualnego wyładowania zgromadzonego ładunku.

Po dokładnym zważeniu odpadów Wytwórca otrzymuje dokument przekazania odpadów.

Tak przygotowany odpad, transportem samochodowym dostarczony zostanie na teren bazy magazynowej INTEREKO.

Odpady zawierające PCB przetransportowane zostaną do Belgii, gdzie nastąpi ich termiczne unieszkodliwienie.

Po unieszkodliwieniu odpadów Intereko dostarczy do Zleceniodawcy dokumenty stwierdzające fakt wywiezienia odpadu z Polski oraz certyfikat potwierdzający termiczne unieszkodliwienie odpadu.