Usuwanie azbestu

Azbest przez szereg lat szeroko stosowano w wielu dziedzinach gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Po kilkudziesięciu latach powszechnego stosowania azbestu okazało się, że włókna azbestowe zawieszone w powietrzu są przyczyną wielu chorób (m.in. nowotworów). Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Wielkość zagrożenia dla zdrowia zależy od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia.

Oszacowano, że na terenie kraju znajduje się ponad 15mln ton wyrobów zawierających azbest. Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony w 2032 roku.

Zakres naszych prac związanych z demontażem azbestu obejmuje:

  • demontaż płyt azbestowych
  • ich załadunek i transport do miejsc ostatecznego unieszkodliwienia
  • wykonanie badań pozostałości włókien azbestowych
  • powiadomienie stosownych instytucji…