Park kontenerowy

WARUNKIEM ODBIORU ODPADÓW OD KLIENTÓW JEST UPRZEDNIE ZGŁOSZENIE W SYSTEMIE BDO ORAZ WYGENEROWANIE KARTY PRZEKAZANIA ODPADU.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742)

Par. 9 ust. 6 obliguje wytwórcę odpadów niebezpiecznych do umieszczania na opakowaniach etykiety (wzór stanowi załącznik do ww rozporządzenia), a kolejnych posiadaczy odpadów do aktualizowania informacji umieszczonych na etykiecie.

W związku z powyższym informujemy, że począwszy od dnia 25 stycznia br. Spółka Intereko będzie przyjmować dostawy odpadów niebezpiecznych w opakowaniach z umieszczonymi na nich i prawidłowo wypełnionymi etykietami.

Z myślą o klientach posiadających własny transport oraz ilości odpadów do 1 tony uruchomiliśmy PARK KONTENEROWY. Zachęcamy Państwa do przywożenia odpadów i zapoznania się ze szczegółami oferty.

PARK KONTENEROWY W INTEREKO Sp. z o.o.

 

 • ODPADY PRZYJMUJEMY OD KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ILOŚCI PONIŻEJ 1 TONY – większe ilości wymagają wcześniejszego zgłoszenia:
  Marek Widera tel. 608 301 477 lub 077 474 72 19; widera@intereko.opole.pl
 • OBOWIĄZUJĄCA FORMA PŁATNOŚCI TO GOTÓWKA/KARTA PŁATNICZA
 • Minimalna wartość faktury wynosi 100 PLN niezależnie od ilości dostarczonych odpadów jednorazowo.
 • W CELU DOKŁADNEGO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRZYWOZU ODPADÓW DO NASZEGO PARKU KONTENEROWEGO, ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z CENNIKA ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE
 • KOSZTY NIE UJĘTE W CENNIKU :
  od 50 PLN - Obowiązkowa opłata administracyjna, obejmująca ważenie oraz wystawienie niezbędnych dokumentów (WZ, BDO, oznakowanie odpadów zgodnie z ADR)
  30 PLN za każdą rozpoczętą godzinę – koszt obsługi – opcja dla klientów wymagających rozładunku odpadów przez pracowników Intereko Polska
 • ODPADY MUSZĄ BYĆ ZAPAKOWANE I PRZYGOTOWANE W SPOSÓB GWARANTUJĄCY ICH BEZPIECZNY TRANSPORT ORAZ ROZŁADUNEK W PARKU KONTENEROWYM INTEREKO.

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST:

 • Odpady będą przygotowane do transportu zgodnie z paragrafem 10, ust.3 Rozporządzenia MGPIPS z dnia 2 kwietnia 2004, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania. Odpady powinny być umieszczone na paletach o wadze 1 palety nie przekraczającej 1 tony i nie mniejszej niż 0,5 tony, ofoliowane szczelnie folią 0,2 mm. W przypadku odbioru azbestu od Zleceniodawcy, palety muszą być przygotowane do załadunku na betonie lub asfalcie.
 • Jeżeli odpady byłby nieprawidłowo przygotowane do ROZŁADUNKU i/lub TRANSPORTU, niezgodnie z warunkami opisanymi w rozporządzeniu zamieszczonym powyżej, odpad nie będzie przyjęty i/lub odebrany.
 • Osobom fizycznym, którym świadczymy usługę odbioru odpadów azbestu (bez usługi demontażu), nie wystawiamy dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji z urzędu.

CENNIK USŁUGI PRZYJĘCIA ODPADÓW W PARKU KONTENEROWYM INTEREKO Sp. z o.o. 

Płatnik - wytwórca odpadów
Do podanych cen doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek 8%
 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena jednostkowa [zł/kg]
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne)
55,00
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 55,00
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 15,00
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 15,00
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 15,00
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 15,00
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 15,00
08 01 99 Inne nie wymienione odpady (w podgrupie :Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów) 15,00
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 15,00
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 15,00
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 15,00
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 15,00
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 15,00
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 15,00
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 15,00
09 01 04* Roztwory utrwalaczy 15,00
11 01 05* Kwasy trawiące 15,00
11 01 07* Alkalia trawiące 15,00
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 15,00
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 15,00
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 15,00
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców 15,00
12 01 13 Odpady spawalnicze 15,00
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 15,00
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 15,00
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 15,00
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 15,00
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 15,00
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 15,00
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 15,00
13 02 05*
(płynne)
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 15,00
13 02 05*
(smary /stałe)
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 15,00
13 02 08* (płynne) Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 15,00
13 02 08*
(smary /stałe)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 15,00
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 15,00
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników
i z odwadniania olejów w separatorach
15,00
13 05 03* Szlamy z kolektorów 15,00
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 15,00
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 15,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,00
15 01 04 Opakowania z metali 15,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 15,00
15 01 10*
(po środkach ochrony roślin)
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 55,00
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 25,00
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 25,00
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 15,00
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15,00
16 01 03 Zużyte opony ( do rozmiaru 1250mm)
Nie odbieramy opon rolniczych
15,00
16 01 07* Filtry olejowe 15,00
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 15,00
16 01 13* Płyny hamulcowe 15,00
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 15,00
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 15,00
16 01 19 Tworzywa sztuczne 15,00
16 01 20 Szkło 15,00
16 01 22
(filtry powietrza)
Inne nie wymienione elementy 15,00
16 01 22 
(gumowe)
Inne nie wymienione elementy 15,00
16 01 99 Inne nie wymienione odpady (w podgrupie : Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 15,00
16 02 13*
(monitory)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 15,00
16 02 13*
(zużyte źródła światła)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 15,00
16 02 13*
(kondensatory bez PCB)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(Kondensatory bez PCB mogą być odebrane wyłącznie po przedstawieniu wyników badań z akredytowanego laboratorium potwierdzających brak PCB w oleju, lub na podstawie tabliczki znamionowej stwierdzającej brak PCB)
15,00
16 02 14
(drukarki, ksera, telefony)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 15,00
16 02 16
(elektronika) 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 
15,00

16 02 16        (tonery)

 Elementy ununięte z zużytych urządzeń inne niż         wymienione w 16 02 15

15,00
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 15,00
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne  do spożycia

15,00

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 55,00
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 55,00
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 55,00
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 55,00
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 15,00
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 15,00
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 15,00
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 15,00
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 15,00
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 15,00
17 02 02 Szkło 15,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 15,00
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 15,00
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 15,00
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 15,00
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 15,00

 

-->