Park kontenerowy

Z myślą o klientach posiadających własny transport oraz ilości odpadów do 1 tony uruchomiliśmy PARK KONTENEROWY. Zachęcamy Państwa do przywożenia odpadów i zapoznania się ze szczegółami oferty.

PARK KONTENEROWY W INTEREKO Sp. z o.o.

 

 • ODPADY PRZYJMUJEMY OD KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ILOŚCI PONIŻEJ 1 TONY – większe ilości wymagają wcześniejszego zgłoszenia:
  Marek Widera tel. 608 301 477 lub 077 474 72 19; widera@intereko.opole.pl
 • OBOWIĄZUJĄCA FORMA PŁATNOŚCI TO GOTÓWKA
 • Minimalna wartość faktury wynosi 100 PLN niezależnie od ilości dostarczonych odpadów jednorazowo.
 • W CELU DOKŁADNEGO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRZYWOZU ODPADÓW DO NASZEGO PARKU KONTENEROWEGO, ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z CENNIKA ZAMIESZCZONEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE
 • KOSZTY NIE UJĘTE W CENNIKU :
  od 50 PLN - Obowiązkowa opłata administracyjna, obejmująca ważenie oraz wystawienie niezbędnych dokumentów (WZ, Karta Przekazania Odpadu, oznakowanie odpadów zgodnie z ADR)
  30 PLN za każdą rozpoczętą godzinę – koszt obsługi – opcja dla klientów wymagających rozładunku odpadów przez pracowników Intereko Polska
  Transport 100 PLN do 10 km - liczone w jedną stronę oraz  powyżej 10 km - 10 PLN za km – usługa transportowa obejmująca odbiór i procedurę nadawczą – opcja dla klientów wymagających odbioru odpadów transportem Intereko przy czym: Intereko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty postojowej za każdą rozpoczętą godzinę nieuzasadnionego postoju na terenie zakładu Zleceniodawcy, w wysokości 70 PLN
 • ODPADY MUSZĄ BYĆ ZAPAKOWANE I PRZYGOTOWANE W SPOSÓB GWARANTUJĄCY ICH BEZPIECZNY TRANSPORT ORAZ ROZŁADUNEK W PARKU KONTENEROWYM INTEREKO.

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST:

 • Odpady będą przygotowane do transportu zgodnie z paragrafem 10, ust.3 Rozporządzenia MGPIPS z dnia 2 kwietnia 2004, w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania. Odpady powinny być umieszczone na paletach o wadze 1 palety nie przekraczającej 1 tony i nie mniejszej niż 0,5 tony, ofoliowane szczelnie folią 0,2 mm. W przypadku odbioru azbestu od Zleceniodawcy, palety muszą być przygotowane do załadunku na betonie lub asfalcie.
 • Jeżeli odpady byłby nieprawidłowo przygotowane do ROZŁADUNKU i/lub TRANSPORTU, niezgodnie z warunkami opisanymi w rozporządzeniu zamieszczonym powyżej, odpad nie będzie przyjęty i/lub odebrany.
 • Osobom fizycznym, którym świadczymy usługę odbioru odpadów azbestu (bez usługi demontażu), nie wystawiamy dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji z urzędu.

CENNIK USŁUGI PRZYJĘCIA ODPADÓW W PARKU KONTENEROWYM INTEREKO Sp. z o.o. 

Płatnik - wytwórca odpadów
Do podanych cen doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek 8%
 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena jednostkowa [zł/kg]
02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
(bardzo toksyczne i toksyczne)
20,00
02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 20,00
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 1,50
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek 4,50
08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 3,50
08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 2,80
08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 2,80
08 01 99 Inne nie wymienione odpady (w podgrupie :Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów) 2,80
08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 2,80
08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne 2,80
08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne 2,80
08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 2,80
08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 2,80
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 2,80
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach 2,80
09 01 04* Roztwory utrwalaczy 1,50
11 01 05* Kwasy trawiące 2,50
11 01 07* Alkalia trawiące 2,50
11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania 3,50
11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne 3,50
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 1,50
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców 1,80
12 01 13 Odpady spawalnicze 1,80
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 2,50
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 2,50
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne 2,50
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 2,50
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) 2,50
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 1,80
13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 1,00
13 02 05*(płynne) Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 1,00
13 02 05*
(smary /stałe)
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych 2,30
13 02 08* (płynne) Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 1,00
13 02 08*
(smary /stałe)
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 2,30
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach 2,00
13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników
i z odwadniania olejów w separatorach
2,00
13 05 03* Szlamy z kolektorów 2,00
14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników 1,50
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,00
15 01 04 Opakowania z metali 2,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 2,00
15 01 10*
(po środkach ochrony roślin)
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 5,20
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) 3,20
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 10,00
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 1,80
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 1,80
16 01 03 Zużyte opony 3,00
16 01 07* Filtry olejowe 2,50
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 2,50
16 01 13* Płyny hamulcowe 2,30
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje 2,30
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 2,30
16 01 19 Tworzywa sztuczne 1,20
16 01 20 Szkło 1,80
16 01 22 (filtry powietrza) Inne nie wymienione elementy 2,00
16 01 22 
(gumowe)
Inne nie wymienione elementy 1,50
16 01 99 Inne nie wymienione odpady (w podgrupie : Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 1,50
16 02 13*
(monitory)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 1,00
16 02 13*
(zużyte źródła światła)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 2,50
16 02 13*
(kondensatory bez PCB)
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
(Kondensatory bez PCB mogą być odebrane wyłącznie po przedstawieniu wyników badań z akredytowanego laboratorium potwierdzających brak PCB w oleju, lub na podstawie tabliczki znamionowej stwierdzającej brak PCB)
2,50
16 02 14
(drukarki, ksera, telefony)
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1,00
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 1,00
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 3,00
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne  do spożycia    1,80
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych 50,00
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 50,00
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) 50,00
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 50,00
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 1,00
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 1,00
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 1,00
16 06 05 Inne baterie i akumulatory 1,00
16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 2,00
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 2,30
17 02 02 Szkło 1,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 1,00
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 1,80
17 03 80 Odpadowa papa 1,80
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 2,50
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 1,80
17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 1,80